op 14 maart eisen wij

Een snelle energietransitie met écht groene oplossingen
◦ Fossiele brandstoffen worden binnen 10 jaar uitgefaseerd, zonder biomassa en kernenergie als alternatieven in te zetten.
◦ De energietransitie wordt betaald door bedrijven die de afgelopen decennia geld hebben verdiend aan de huidige klimaatontwrichting.


Een snelle energietransitie met écht groene oplossingen
Het binnen 10 jaar uitfaseren van fossiele brandstoffen, zonder biomassa en kernenergie als alternatieven in te zetten

Wij willen dat de gemeente Amsterdam en Nederland in het geheel onmiddellijk een groene energietransitie in gang zetten. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet binnen 10 jaar naar nul. Hiervoor in de plaats mogen allen écht groene oplossingen worden gebruikt.

Biomassa energie is populair binnen de Europese unie en binnen het Amsterdamse stadsbestuur, maar is verre van groen! Door een rekentrucje in Brussel en de lobby van Vattenfall zullen binnenkort twee biomassa centrales worden geopend in Amsterdam. Dit moeten we absoluut stoppen! Lees hier meer over biomassa en green washing door de overheid.

Ook kernenergie is plotseling weer interessant om politiek Den Haag. Dit is een slechte ontwikkeling, want ook kernenergie is niet duurzaam. Hoewel een kerncentrale vrijwel geen CO2 uitstoot, levert het wel radioactief afval op wat eeuwen lang voor problemen zal zorgen. Uranium is vergelijkbaar met fossiele brandstoffen, in de zin dat de voorraad op aarde is eindig. Als we grootschalig over gaan op kernenergie is er genoeg voor ongeveer 90 jaar. Hier schieten we dus niks mee op, terwijl de gevolgen van grote hoeveelheden kernafval en het gevaar van kern rampen enorm zijn. Kerncentrales mogen dan ook geen onderdeel uitmaken van de oplossing! Lees hier meer over kernenergie en waarom dit geen duurzame oplossing is.
De energietransitie wordt betaald door bedrijven die de afgelopen decennia geld hebben verdiend aan de huidige klimaatontwrichting.

Bedrijven en multinationals in de fossiele brandstoffen hebben decennia lang bijgedragen aan klimaat ontwrichting. Dit deden zij door het oppompen van olie, boren naar gas, etc., maar ook door het lobbyen tegen groene oplossingen en een degelijk klimaatbeleid. Zij zijn er grotendeels verantwoordelijk voor dat we nu nog geen betaalbare groene oplossingen hebben voor iedereen. Daarom eisen wij dat deze bedrijven op zullen draaien voor de kosten van de energietransitie.
  1

Shell betaalt mee!

You can be sure of ShellHoewel Shell al sinds 1962 (klimaatwetenschappers sinds 1920) weet dat de uitstoot van CO2 opwarming van de aarde veroorzaakt, hebben ze hun winst altijd boven het overleven van de planeet en de mensen daarop geplaatst.


Het is Pay Back Time!

Shell en alle andere maatschappijen die jarenlang winst maken met klimaatontwrichting tot gevolg gaan deze crisis betalen

Meer weten: future beyond shell
  2  3

Is kernenergie duurzaam?

KE niet duurzaam


Steeds meer mensen denken dat kernenergie nodig is om verdere klimaatverandering tegen te houden. Maar kernenergie is geen duurzame energie, om meerdere redenen:
* Kernenergie is niet hernieuwbaar:
Uranium is een brandstof die opraakt.
* Kernenergie is niet schoon:
Bij de productie van kernenergie ontstaat levensgevaarlijk radioactief afval dat niet veilig kan worden opgeborgen.1) Kernenergie is een eindige energiebron en uranium een eindige grondstof

Voorstanders van kernenergie wijzen vaak op de grote voorraden uranium die te vinden zijn in de natuur. Uranium wordt bijvoorbeeld gevonden in oceaanwater. Het betreft dan echter concentraties van 0,0000002%. De kosten om dit uranium vrij te maken voor energieproductie zijn natuurlijk belachelijk groot. Bovendien zou de winning en verrijking van dit uranium meer energie vereisen dan ermee geproduceerd kan worden. De hoeveelheid uranium die er wereldwijd economisch winbaar ter beschikking staat is bij gelijk of licht stijgend gebruik voldoende voor 80 tot 300 jaar. Maar het lijkt er op dat gebruik gaat afnemen, dus de beschikbaarheid neemt toe. Een andere manier om het te benaderen: Als we zouden besluiten om alle elektriciteitscentrales op fossiele brandstoffen te vervangen door kerncentrales dan zou er genoeg rendabel winbare uranium als brandstof beschikbaar zijn voor ongeveer 3 tot 4 jaar.

Slechts een kleine fractie van al het uranium op aarde gebruikt kan echt gebruikt worden. In 1000 kilo erts zit vaak maar 1 kilo uranium waarvan ook nog maar de helft echt vrijgemaakt kan worden uit het erts; 500 gram uranium uit 1000 kilo erts.

Er zijn verschillende categorieën uranium voorraden, ingedeeld naar rijkheid van het erts. Volgens de meest recente gegevens over mondiale uranium voorraden van het Nuclear Energy Agency en het International Atomic Energy Agency is de totale voorraad winbaar uranium op aarde 3.537.000 ton; dit is de som van de goed toegankelijke voorraden plus de geschatte extra voorraden die winbaar zijn voor minder dan $ 80/kg. Uitgaande van het huidig uranium gebruik, dat 67.000 ton per jaar bedraagt, zou er voldoende uranium beschikbaar zijn voor ongeveer 50 jaar. De totale uranium voorraad is uiteraard veel groter. NEA en IAEA schatten het totaal van alle reserves op 14.4 miljoen ton. Maar deze reserves zijn niet alleen heel moeilijk winbaar en daardoor niet economisch rendabel, het percentage bruikbaar uranium in het erts is ook veel te laag om te gebruiken voor elektriciteitsproductie. Grote delen van de huidig aangetoonde voorraden zijn al marginaal. Dat geldt voor mijnen in Namibië, Zuid Afrika, Kazachstan, en voor de Olympic Dam mijn in Australië.

De hoeveelheid uranium die er wereldwijd economisch winbaar ter beschikking staat is bij gelijk of licht stijgend gebruik voldoende voor 80 tot 300 jaar. Maar het lijkt er op dat gebruik gaat afnemen, dus de beschikbaarheid neemt toe.


2) Kernafval

Bedrijven en organisaties die ons proberen wijs te maken dat kernenergie duurzaam is laten het afvalprobleem graag achterwege. Bij de winning van uranium komen enorme hoeveelheden gevaarlijk radioactief materiaal vrij die achter blijven in het milieu. En bij de productie van kernenergie ontstaat levensgevaarlijk radioactief materiaal dat vele duizenden jaren moet worden opgeslagen. Alleen weet men nog niet hoe…

Meer weten: kernenergiealarm.nl
  4


  5

Biomassa niet groen

Biomassa niet groenIn de zoektocht naar alternatieven voor vervuilende fossiele brandstoffen is bio-energie fors gegroeid. Helaas zijn de meeste vormen van bio-energie niet zo duurzaam als wordt beweerd.


Wat is bio-energie of biomassa?

Bio-energie is een verzamelnaam voor energie die wordt gewonnen uit plantaardig en dierlijk materiaal, zoals hout, planten(resten), mest, maar ook frituurvet, algen en zeewier. Mest kan worden vergist tot biogas en hout kan worden verbrand in een energiecentrale. Biobrandstoffen kunnen uit voedselgewassen zoals maïs en soja of afvalstromen gemaakt worden en daarop kunnen auto’s en andere vervoersmiddelen rijden. De term biomassa wordt meestal gebruikt voor die vaste vormen van bio-energie die in centrales worden verstookt t.b.v. opwekking van elektriciteit en/of warmte.
Soms meer uitstoot dan bij olie of steenkool

Bij het gebruik van biomassa als energiebron komt CO2 vrij, soms zelf meer dan bij aardolie of steenkool

. Overheden en bedrijven stellen vaak dat die CO2 wordt gecompenseerd door de aanleg van nieuwe bomen en planten, die de CO2 weer opnemen. Daarom tellen biomassa en biobrandstoffen als ‘CO2 neutraal’ en daarmee als groene energiebronnen en wordt de productie ervan flink gesubsidieerd.

Helaas is de realiteit anders. Bomen worden sneller gekapt dan dat nieuwe bomen weer CO2 kunnen opnemen, natuurlijke bossen worden vervangen door productiebossen, en landbouwgronden en natuurgebieden moeten plaats maken voor de productie van biomassa. Daarbovenop komt de CO2 uitstoot vanuit het vervoer van al die biomassa tussen continenten, vaak via vervuilende schepen.

De verwachting is dat de inzet van biomassa als energiebron sterk zal stijgen. Daardoor nemen de risico’s van nadelige gevolgen voor klimaat, natuur, biodiversiteit en voedselvoorziening sterk toe.